Şirketlerin Özkaynak Finansmanı Teşviki İçin Vergisel Avantaj Getirildi


1 Temmuz 2015’ten itibaren yürürlüğe giren yeni düzenleme ile şirketler için ilgili hesap dönemi içinde gerçekleştirdikleri

  • nakdi sermaye artışları veya
  • yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı

üzerinden hesaplanacak öz kaynak maliyetinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilmesi imkanı getirildi.

Kimler Yararlanabiliyor, Kimler Yararlanamıyor

Tüm sermaye şirketleri (anonim ve limited şirketler) avantajdan yararlanabilir.

Vergi Matrahından İndirim Tutarı Nasıl Belirleniyor

TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” ile nominal sermaye tutarının çarpılması suretiyle bulunan tutarın %50’si indirimi vergi matrahından düşülebilecek.

Bakanlar Kurulu Kararı ile halka açık sermaye şirketleri için söz konusu oranın halka açıklık oranına göre %100’e kadar artırılması imkanı sağlanacak.

İndirimin Uygulama Süresi

Sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için sürekli indirim olanağı sağlandı.

Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarların sonraki hesap dönemlerine devredilmesi imkanı getirildi.

Hangi Kurumlar ve Hangi Tür Sermaye Artırımları Vergi Avantajından Yararlanamıyor

Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri bu vergisel avantajdan yararlanamayacaklar.

Ayrıca,

  • Nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artırımları
  • Birleşme, devir ve bölünme işlemleri kaynaklı sermaye artırımları
  • Özkaynak kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artırımları
  • Ortaklar veya ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları

Vergisel avantajın kapsamı dışında bırakıldı.